Cel projektu

Produktem projektu był nowy, utworzony, spójny szlak turystyczny o długości 7,00 km na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański i Gminy Starogard Gdański, rozpoczynający się w miejscowości Krąg, prowadzący nasypem nieczynnej linii kolejowej do miasta Starogard Gdański, dalej Doliną Wierzycy ku centrum miasta, przez obszar Parku Miejskiego, aż po wschodnie granice miasta i tereny nad Jeziorem Kochanka. Bezpośrednim rezultatem było wsparcie w celu uzyskania lepszego statusu ochrony siedlisk i bioróżnorodności na obszarze 350 ha. Obszary, przez które przebiega szlak stanowią obszar cenny przyrodniczo, w tym obszar sieci Natura 2000. Celem głównym przedsięwzięcia było utrzymanie istniejących form ochrony przyrody, poprawę ciągłości przestrzennej systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji.

Celami szczegółowymi, bezpośrednimi było: - odnowa przyrodnicza parku miejskiego w zakolu rzeki Wierzycy oraz bezpośredniego sąsiedztwa jeziora Kochanka, - ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku na odcinku od Kręga do Starogardu - wspieranie siedlisk w celu uzyskania lepszego stanu ochrony środowiska, - renaturalizacja obszarów wodnych, - urządzenie szlaku edukacji przyrodniczej z takimi elementami jak: platformy widokowe, kładki przez rzekę, oznakowanie miejsc wartościowych przyrodniczo oraz utrzymanie lub przywracanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody, - działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie podjętych projektów z zaakcentowaniem problematyki związanej z ochroną bioróżnorodności i przywróceniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeki Wierzycy. - podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez informowanie i promowanie lokalnych walorów środowiskowych.